Statut

S T A T U TUL

ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

 

Capitolul I. – CONSIDERAŢII GENERALE

 

ART. 1 Membrii fondatori au constituit o asociaţie neguvernamentală, profesională, apolitică, autonomă şi independentă, fără scop lucrativ, numită: “Asociaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Informaţionale”.

ART. 2 Asociaţia are ca scopuri principale:

 • reprezentarea si apărarea intereselor societăţii civile, a intereselor fiecărui cetăţean ca beneficiar în relaţiile cu administraţia publică locală sau guvernamentală, cu organizaţiile publice sau private angrenate în proiectarea, implementarea, funcţionarea sau dezvoltarea sistemelor de guvernare electronica, în mod special şi a dezvoltării societăţii informaţionale, în general, pentru obţinerea unor soluţii operaţionale avantajoase pentru cetăţeni şi mediul privat.
 • colaborarea cu organizaţiile publice sau private şi cu persoanele fizice care au ca obiectiv promovarea si dezvoltarea societăţii informaţionale;
 • promovarea către administraţia publică, organizaţiile publice şi private, instituţiile de învăţământ, precum şi către cetăţeni a informaţiilor privind standarde, metodologii, modele, cele mai bune practici în domeniul utilizării tehnologiei informaţiei, în vederea creşterii transparenţei, promovării valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept;
 • creşterea performanţei actului de guvernare şi a parteneriatului public-privat prin:

- realizarea de activităţi de cercetare-dezvoltare, studii şi analize privind modul în care sunt respectate sau pot fi îmbunătăţite principiile societăţii informaţionale în România;

- promovarea acestor principii în mass-media precum şi prin organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri publice;

- elaborarea de soluţii privind îmbunătăţirea infrastructurii şi a mediului de afaceri autohton;

- diseminarea acestor reguli şi principii atât la nivelul companiilor/ corporaţiilor autohtone cât şi la nivelul autorităţilor publice centrale (în sensul realizări de activităţi de lobby pentru adaptarea cadrului legislativ autohton, astfel încât să fie adoptate/ implementate principiile europene şi internaţionale de promovare a tehnologiei informaţiei) ;

- urmărirea şi analizarea cadrului legislativ naţional şi raportarea acestuia la directivele şi legislaţia europeană în ceea ce priveşte realizarea unei societăţi informaţionale funcţionale;

- finanţarea, cultivarea şi promovarea tinerilor talentaţi în diverse domenii prin oferirea de stagii de practica si de burse de studiu.

 • Strângerea de fonduri în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse prin:
  • donaţii financiare sau materiale oferite de membrii săi sau de oricare alt donator din ţară sau străinătate;
  • cotizaţiile membrilor;
  • dotări acordate din partea altor persoane fizice sau instituţii şi organizaţii publice sau private din ţară şi străinătate;
  • editarea şi distribuirea diferitelor publicaţii informative (pliante, broşuri, reviste, cărţi etc);
  • organizarea de evenimente interne şi internaţionale, misiuni economice, târguri şi expoziţii, concursuri, realizarea de clasamente şi topuri specifice, reclama şi publicitate
  • organizarea de cursuri de specializare cu taxă pentru personalul organizaţiilor publice şi private din ţară sau străinătate;
  • beneficii şi venituri obţinute de asociaţie prin organizarea de campanii pentru colectă de fonduri sau de activităţi diverse;
  • derularea de programe finanţate din fonduri publice sau private, naţionale sau internaţionale.
  • înfiinţarea şi coordonarea de societăţi comerciale
  • orice alte mijloace de obţinere de beneficii materiale legale pentru strângerea de fonduri necesare realizării scopurilor propuse.

ART. 3 Asociaţia este deschisă tuturor persoanelor interesate să participe la activităţile ei sau să sprijine desfăşurarea acestora.

Asociaţia este deschisă tuturor persoanelor care doresc să primească informaţii privitoare la societatea informaţională.

Asociaţia poate lua atitudine publică în probleme care ţin de domeniul său de activitate şi îşi poate face cunoscut punctul de vedere prin toate mijloacele legale.

Asociaţia poate reprezenta interesele persoanelor implicate sau care desfăşoară activităţi de promovare a societăţii informaţionale.

Asociaţia îşi bazează activitatea pe următoarele principii:

 • TRANSPARENŢĂ

- acţiunile tuturor organizaţiilor, publice sau private trebuie să se bucure de o transparenţă cat mai mare, crescând astfel încrederea în statul de drept;

PROMOVAREA VALORILOR CIVICE

- în toate demersurile şi activităţile sale asociaţia va acţiona astfel încât să promoveze şi să respecte valorile şi practicile civice: transparenţă, consultare, participare, accesibilitate, pluralism, libertate de exprimare, dreptul şi accesul la educaţie, voluntariat, responsabilitate, şanse egale, non-discriminare, toleranţă, stat de drept, parteneriat, solidaritate, echitate, respect, justiţie;

 • IMPARŢIALITATE

- asociaţia nu face nici o deosebire de naţionalitate, sex, rasă, religie, de condiţie socială, ocupaţie sau apartenenţă politică şi are ca punct de plecare accesul neîngrădit al tuturor la informaţie.

 • PERFORMANŢA ACTULUI DE GUVERNARE

- prin tot ceea ce îşi propune să facă, asociaţia doreşte creşterea eficacităţii şi eficienţei actului de guvernare prin utilizarea tehnologiei informaţiei, astfel încât acesta să ajungă la standardele europene.

 • PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI

- asociaţia va adopta si dezvolta ideea de voluntariat ca un mod eficace de educaţie civică, cu precădere în rândul tinerilor.

ART. 4 Sediul central al asociaţiei se află în str. Erou Iancu Nicolae nr. 55B, Voluntari, Judeţul ILFOV.

Sediul Asociaţiei poate fi transferat în orice alt loc prin decizia Consiliului Director şi cu respectarea procedurilor legale.

ART. 5 Asociaţia poate avea filiale atât în ţară, cât şi în străinătate, cu obligaţia respectării legislaţiei locale şi a statutului.

Asociaţia se poate afilia la organizaţii similare cu caracter internaţional şi poate deschide reprezentanţe sau birouri atât în ţară, cât şi în străinătate prin demersul Consiliului Director, ratificat de Adunarea Generală, cu respectarea dispoziţiilor legale potrivit principiului lex loci, pe baza avizului prealabil al organelor abilitate conform legii din România şi din ţara respectivă.

ART. 6 Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.

 

Capitolul II. – MEMBRII ASOCIAŢIEI

ART. 7 Pentru a asigura o largă audienţă internă şi internaţională, precum şi pentru reprezentarea cât mai bună a tuturor categoriilor de persoane în cadrul asociaţiei se definesc următoarele categorii de membrii:

A. MEMBRU ACTIV

Poate fi membru activ orice persoană juridică indiferent de forma de organizare şi locul înregistrării acesteia sau orice persoană fizică care a împlinit 18 ani, indiferent de sex, religie, ocupaţie, naţionalitate, cetăţenie, care:

- aderă la obiectivele fundamentale şi la strategia adoptată, se implică şi acţionează pentru atingerea acestora;

- recunoaşte şi se obligă să respecte statutul şi principiile asociaţiei;

- este recomandat de cel puţin un membru fondator al Asociaţiei;

- plăteşte cotizaţia stabilită.

Toţi membrii asociaţiei sunt egali în drepturi şi îndatoriri, se prezintă personal sau prin reprezentant mandatat în Adunarea Generală şi pot dispune de un singur vot.

B. MEMBRU SIMPATIZANT

Poate fi membru simpatizant orice persoană care susţine şi încurajează acţiunile organizaţiei şi care:

- recunoaşte şi se obligă să respecte statutul şi principiile asociaţiei;

- militează pentru realizarea principiilor şi obiectivelor asociaţiei;

- ajută asociaţia prin donaţii financiare sau materiale.

C. MEMBRU DE ONOARE

Poate fi membru de onoare orice persoană care prin activităţile sale a adus şi aduce o contribuţie importantă la atingerea obiectivelor organizaţiei.

ART. 8 Statutul de membru activ sau simpatizant se aprobă şi stabileşte prin hotărâre de către Consiliul Director, la propunerea unui membru fondator.

ART. 9 Statutul de membru de onoare se atribuie de către Adunarea Generală la propunerea membrilor participanţi.

ART.10 A. MEMBRII ACTIVI AU DREPTUL:

- să participe cu drept de votla Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor legate de activitatea asociaţiei;

- să iniţieze, să propună şi să organizeze acţiuni conform principiilor şi obiectivelor enunţate în prezentul Statut, conform hotărârilor Adunării generale sau Consiliului Director;

- să participe cu drepturi egale la toate activităţile asociaţiei;

- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, în departamentele şi subdepartamentele acesteia;

- să solicite retragerea din asociaţie.

B. MEMBRII SIMPATIZANŢI AU DREPTUL:

- să participe la activităţile asociaţiei;

- să participe ca observatorila Adunările Generalecu dreptul de a-şi exprima opinia în plen;

- să fie informaţi asupra modului în care au fost folosite donaţiile,

- să solicite intrarea ca membru activ sau retragerea din asociaţie.

C. MEMBRII DE ONOARE

- pot participala Adunările Generaleca invitaţi cu dreptul de a-şi expune părerea în plen,

- pot să solicite retragerea din asociaţie.

ART.11 A. MEMBRII ACTIVI AU URMĂTOARELE OBLIGAŢII:

- să respecte principiile şi statutul asociaţiei;

- să participela Adunările Generale;

- să respecte şi să se supună hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

- să se implice în realizarea obiectivelor asociaţiei prin iniţiative proprii şi prin participarea la activităţile acesteia;

- să nu aducă prejudicii morale sau materiale asociaţiei;

- să plătească cotizaţia stabilită.

B. MEMBRII SIMPATIZANŢI AU OBLIGAŢIA:

- să respecte principiile şi statutul asociaţiei;

- să respecte şi să se supună hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

- să susţină acţiunile şi iniţiativele asociaţiei prin orice fel de activităţi pe care le oferă voluntar, inclusiv donaţii financiare sau materiale, dacă hotărăsc aceasta;

- să nu aducă prejudicii morale sau materiale asociaţiei;

ART.12 Statutul de membru al asociaţiei se pierde:

 1. la cererea scrisă a membrului;
 2. prin excludere pentru:
 • § aducerea de prejudicii morale sau materiale asociaţiei;
 • § nerespectarea principiilor, a statutului sau/şi a altor regulamente de funcţionare ale asociaţiei;
 • § nerespectarea obligaţiilor ce îi revin prin statut.

Excluderea unui membru se face la propunerea Consiliului Director.Adunarea Generală este cea care validează sau respinge propunerea de excludere cu o majoritate de cel puţin 2/3 din membrii prezenţi.

 1. Ca urmare a desfiinţării Asociaţiei;
 2. Prin deces.

ART.13 Cuantumul sau calculul cotizaţiei anuale a fiecărui membru va fi stabilit şi modificat în Adunarea generală în funcţie de interesele şi obiectivele asociaţiei şi veniturile fiecarui membru.

 

Capitolul III. - ADMINISTRAŢIE ŞI FUNCŢIONARE;

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

ART.14 Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală, convocată de două ori pe an, de către Preşedinte sau de către Consiliul Director, prin poştă, fax sau alte mijloace de comunicare electronică.

Adunării Generale este convocată când se primesc toate confirmările de primire ale invitaţiilor de la toţi membrii, în formă de mesaj electronic, prin fax sau poştă cu confirmare de primire, în funcţie de metoda aleasă pentru comunicare.

Adunarea Generală este statutar constituită prin prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii activi.

Daca la prima convocare nu se întruneşte cvorumul de 2/3, la a doua convocare, care se va face în interval de 14 zile, Adunarea Generala se consideră legal constituită indiferent de numărul celor prezenţi.

La cererea a 2/3 din componenţii Consiliului Director şi în funcţie de necesităţile de lucru apărute pe parcurs poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă pentru toate deciziile operaţionale, excepţie deciziile strategice, care privesc existenţa organizaţiei (ex. schimbare statut, modificare patrimoniu, dizolvare etc.) care se iau cu o majoritate minimă de 2/3 din participanţii prezenţi cu drept de vot.

Adunarea Generala poate avea loc parţial sau total şi on-line, nefiind obligatorie prezenţa fizică a tuturor participanţilor într-un singur loc. În acest caz votul participanţilor trebuie certificat prin trimiterea unui document electronic semnat de participantul cu drept de vot cu o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice sau altă formă de semnătură electronica recunoscută de membrii asociaţiei, de exemplu “Domain Key authentication”.

ART.15 ADUNAREA GENERALĂ:

- adoptă prin vot obiectivele şi strategia asociaţiei;

- dezbate şi aprobă raportul Consiliului Director al asociaţiei;

- dezbate şi aprobă raportul gestiunii financiare a asociaţiei;

- adoptă şi modifică statutul;

- ia hotărâri cu majoritate de voturi exprimate;

- alege şi revocă prin vot Preşedintele Asociaţiei, membrii Consiliului Director şi cenzorul, votul este secret dacă condiţiile tehnice existente o permit;

- aproba bugetul de venit şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

- aproba înfiinţarea de filiale;

- alege preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei;

- aproba dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare

ART.16 PREŞEDINTELE şi VICEPREŞEDINTELE asociaţiei:

- sunt aleşi de Adunarea Generală, durata unui mandat fiind de 2 ani;

- reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private

- prezidează şi participă la adunările generale şi întrunirile Consiliului Director

ART.17 CONSILIUL DIRECTOR (CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE):

Consiliul Director al asociaţiei este condus de Directorul Executiv şi este alcătuit dintr-un număr de 15 persoane.

Membrii Consiliului Director sunt aleşi şi revocaţi de Adunarea Generală cu majoritate simplă, în urma propunerilor membrilor Adunării Generale, a unei cereri de retragere motivată din funcţie sau a constatării imposibilităţii de a mai activa.

Consiliului Director:

- conduce şi coordonează activitatea asociaţiei, durata unui mandat fiind de 2 ani;

- asigură punerea în practică a obiectivelor asociaţiei;

- îmbunătăţeşte şi coordonează planurile de activitate în conformitate cu strategia pe termen lung, adoptată de Adunarea Generală;

- are puterea de decizie în toate aspectele legate de activitatea asociaţiei;

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui departament;

- îmbunătăţeşte strategia şi planul de activităţi în conformitate cu obiectivele generale şi strategia pe termen lung adoptată a asociaţiei;

- poate modifica strategia pe termen scurt şi planul aferent acesteia şi stabileşte tactica şi planul de acţiune în vederea implementării strategiei aprobate;

- adoptă modificări ale strategiei pe termen scurt, tactica şi planul de implementare al strategiei prin vot deschis, cu o majoritate simplă, adică jumătate plus unul din membrii componenţi ai Consiliului Director (Consiliul de Administraţie);

- se întruneşte bilunar;

- se întruneşte în şedinţe extraordinarela propunerea Directorului Executiv;

- prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

- aproba organigrama şi politica de personal ale asociaţiei; înfiinţează departamentele necesare bunei funcţionări a Asociaţiei, poate împuternici una sau mai multe persoane cu exercitarea atribuţiilor consiliului director.

ART.18 DIRECTORUL EXECUTIV

- reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private din ţară şi străinătate, având posibilitatea de a angaja asociaţia prin semnătură cu acordul prealabil al Consiliului Director;

- coordonează activitatea Consiliului Director şi prezidează şedinţele acestuia, in lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui;

- conduce activitatea departamentelor urmărind atingerea obiectivelor prin punerea în aplicare a strategiei adoptate de Adunarea Generală respectând principiile şi statutul asociaţiei;

- întocmeşte Raportul Anual al activităţii asociaţiei care va fi prezentat Adunării Generale;

- adoptă orice măsură în cazuri de urgenţă în intervalul dintre reuniunile Consiliului Director. Cazurile de urgenţă sunt acele situaţii când trebuie luată o decizie într-un interval de timp foarte scurt, întrunirea Consiliului Director devenind imposibilă;

- este ales prin vot secret cu majoritate simplă de către Adunarea Generală sau în anumite cazuri de forţă majoră de către Consiliul Director;

- este ales pe o perioadă de 2 ani.

ART.19 Directorul economic

- răspunde de contabilitatea şi obligaţiile financiare ale organizaţiei

- contabilitatea poate fi externalizată prin contractare cu o firmă sau persoană specializată

- este consilierul financiar al asociaţiei;

- este responsabil cu gestiunea patrimoniului asociaţiei şi finanţarea activităţilor organizaţiei;

- supraveghează toate operaţiunile financiar-contabile şi execuţia bugetară;

- întocmeşte Raportul Financiar Anual pe care îl prezintă Adunării Generale;

- participă la întâlnirile ordinare ale Consiliului Director şi, după caz, la cele de lucru sau extraordinare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

 

Capitolul IV. - FILIALELE ASOCIAŢIEI

 

ART.20 Membrii asociaţiei din alte localităţi pot constitui filiale orăşeneşti.

ART.21 Pentru a fi recunoscută, fiecare nouă filială, indiferent de nivelul de organizare, trebuie să aibă cel puţin 5 membrii activi şi să depună o cerere de afiliere.

ART.22 Toate filialele au autonomie organizatorică, financiară şi în domeniul acţiunilor pe care întreprind, cu condiţia ca ele să fie în spiritul Statutului asociaţiei şi în sensul hotărârilor Adunării Generale şi Consiliului Director.

ART.23 Personalul de conducere al filialelor este ales prin vot secret de membrii acestora şi validat de Consiliul Director al asociaţiei.

ART.24 Personalul de conducere al filialelor poate fi revocat din funcţie de Adunarea Generalăla propunerea Consiliului Directoratunci când activitatea acestuia încalcă Regulamentul de Ordine Interioară sau aduce prejudicii imaginii asociaţiei.

ART.25 Evaluarea activităţii acestor filiale se va face anual, iar rezultatele vor fi prezentate in Adunarea generala.

 

Capitolul V. PATRIMONIU

 

ART.28 Patrimoniul iniţial trebuie sa fie cel puţin un salariu minim brut pe economie şi fi constituit prin aport în bani sau în natură prin evaluarea bunurilor.

Patrimoniul asociaţiei cuprinde totalitatea bunurilor mobiliare şi imobiliare şi orice alte bunuri aflate în proprietatea sa.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în cuantum de 700 lei, constituit din contribuţia în părţi egale a membrilor fondatori.

ART.29 Veniturile asociaţiei provin din:

 • donaţii financiare sau materiale oferite de membrii săi sau de oricare alt donator din ţară sau străinătate;
 • cotizaţiile membrilor;
 • dotări acordate din partea altor persoane fizice sau instituţii şi organizaţii publice sau private din ţară şi străinătate;
 • editarea şi distribuirea diferitelor publicaţii informative (pliante, broşuri, reviste, cărţi etc);
 • organizarea de evenimente interne şi internaţionale, misiuni economice, târguri şi expoziţii, concursuri, realizarea de clasamente şi topuri specifice, reclama şi publicitate
 • organizarea de cursuri de specializare cu taxă pentru personalul organizaţiilor publice şi private din ţară sau străinătate;
 • beneficii şi venituri obţinute de asociaţie prin organizarea de campanii pentru colectă de fonduri sau de activităţi diverse;
 • derularea de programe finanţate din fonduri publice sau private, naţionale sau internaţionale.
 • înfiinţarea şi coordonarea de societăţi comerciale
 • orice alte mijloace de obţinere de beneficii materiale legale pentru strângerea de fonduri necesare realizării scopurilor propuse.

Dotările şi donaţiile vor fi făcute prin respectarea prevederilor legale naţionale şi internaţionale, ele urmând a fi întrebuinţate spre realizarea cât mai eficientă a obiectivelor imediate şi viitoare ale asociaţiei.

ART.30 În conformitate cu regulile şi uzanţele în materie, asociaţia va întocmi o contabilitate a bunurilor şi valorilor, respectiv bilanţul conform prevederilor legale;

 

Capitolul VI. - Cenzorul

 

ART.31 Cenzorul va verifica modul în care sunt administrate şi utilizate fondurile şi bunurile materiale ale asociaţiei, mijloacele financiare şi materiale, alte forme de venituri ale asociaţiei şi activitatea financiară a acesteia.

ART.32 Cenzorul este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.

ART.33 Odată pe an, Cenzorul va verifica, întocmi şi prezenta un raport Adunării Generale referitor la situaţia economică a asociaţiei precum şi propuneri pentru optimizarea activităţii administrative şi financiare a acesteia. Raporturi similare se pot alcătui şi prezenta la intervale mai scurte Consiliului Director, la cererea acestuia.

 

CAPITOLUL VII- MODIFICAREA, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

 

Art.34. Modificarea Statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflatla Grefa Judecătorieiîn a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.

Modificarea Statutului se facela propunerea Consiliului Director, cu aprobarea Adunării Generale.

Modificarea se va face pe baza unei cereri ce va fi însoţită de Hotărârea Adunării Generale prin care s-a stabilit modificarea.

Actul modificator va fi anexatla prezentul Statut.

Art.35. Dizolvarea asociaţiei urmată de lichidarea patrimoniului se va face în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:

a)de drept;

b)prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti, după caz;

c)dizolvarea asociaţiei poate fi hotărâtă de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3.

În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Trecerea patrimoniului rezultat după lichidare către o persoană juridică non-profit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociaţiei, se decide de către Adunarea Generală a Membrilor Fundaţiei.

 

Capitolul VII. - DISPOZIŢII FINALE

 

ART.34 Asociaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Informaţionale va colabora în scopuri nelucrative cu alte instituţii şi organizaţii publice sau private din ţară sau străinătate şi se va putea afilia, cu decizia prealabilă a Adunării Generale, la organisme naţionale şi internaţionale.

ART.35 Asociaţia are antet şi însemn propriu, siglă şi ştampilă proprie precum şi cont la bancă, deschis în condiţiile legii.

ART.36 Asociaţia poate avea angajaţi proprii, în condiţiile prevăzute de lege.

ART.37 Asociaţia va funcţiona pe baza prezentului Statut precum şi a altor dispoziţii şi reglementări necesare, elaborate şi adoptate pe parcursul activităţii de către Adunarea Generală, Comitetul Director şi Departamente.

Art.38 Prevederile prezentului Statut se completează cu normele imperative cuprinse în legislaţia în vigoare.

Art.39 În baza prezentului Statut, Consiliul Director elaborează şi aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, regulamente interne şi de funcţionare a asociaţiei.